Farewell

Abschluss mit allen Chören der Langen Chornacht

Ort: Rathaus Aachen, Markt, 52062 Aachen

 

Programm

 • Christian Heinrich Rinck (1770–1846)
  „Abend wird es werden“
 • Andrejs Jurja¯ns (1856–1922)
  „Pupu, Tuul“
 • James E. Moore (*1951)
  „Irish Blessing“
 • Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800)
  „Der Mond ist aufgegangen“

Leitung: Fritz ter Wey, Harald Nickoll, Martin te Laak, Kazem Abdullah

not found

not found